Regulamin

aplikacji mobilnej Step4hair


I. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Step4hair przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android (dalej „Aplikacja”).

1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.

1.3 Właścicielem i Operatorem Aplikacji a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka pod firmą BERENDOWICZ&KUBLIN S.A. z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435395 (dalej „Operator”).

1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na udostępnianiu przez Operatora lub za jego zgodą materiałów audiowizualnych (dalej „Materiały”) w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł uzyskać dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dokonać jego odtworzenia, przekazywaniu informacji o Operatorze oraz dostarczaniu materiałów szkoleniowych.

1.5 Aplikację można pobrać na urządzenie mobilne ze sklepu internetowego App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

1.6 Pobranie Aplikacji jest bezpłatne. Operator oferuje użytkownikowi możliwość korzystania z darmowych Materiałów a także oferuje zakup dostępu do płatnych Materiałów, których ceny brutto znajdują się w zakładce https://www.step4hair.com/public/profile#abonamenty

1.7 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawą internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.

1.8 Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej Materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

1.9 Operator jest uprawniony do prowadzenia w Aplikacji działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Aplikacji reklam towarów i usług.

1.10 Operator nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin przez zawarciem umowy w aplikacji mobilnej

II. Wymagania techniczne i zasady dostępu

2.1 Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2 Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 10.3

b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.4

c. brak zainstalowanych modyfikacji wyżej wymienionych systemów operacyjnych, a w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting).

2.3 Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie funkcji połączenia internetowego w urządzeniu mobilnym oraz utworzenie konta użytkownika.

2.4 Umowa o świadczenie usług polegających na umożliwieniu użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się w Aplikacji zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie mobilne użytkownika z serwerami Operatora oraz rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. Umowa zawierana jest na czas świadczenia usługi. Po zakończeniu korzystania z usługi umowa wygasa.

2.5 Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z Aplikacji Operatora poprzez jej trwałe usunięcie z urządzenia mobilnego. W takim przypadku umowa uważana jest za rozwiązaną.

2.6 Operator nie ma prawa zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu Operator zobowiązuje się udostępnić go na stronie www.step4hair.com ze stosownym wyprzedzeniem. Każdy użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo nie zawierać nowej umowy z Operatorem oraz zakończyć korzystanie z Aplikacji w sposób wskazany w punkcie 2.5 powyżej.


III. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

3.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnym zasadami korzystania z sieci Internet.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Operatora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Aplikacji a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich oraz z informacji i materiałów udostępnionych za jej pośrednictwem w zakresie dozwolonego użytku.


IV. Prawa autorskie i pokrewne

4.1 Wszelkie prawa do Aplikacji oraz utworów stanowiących część lub udostępnianych w Aplikacji w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów audiowizualnych, elementów tekstowych, graficznych oraz multimedialnych są zastrzeżone dla Operatora.

4.2 Z chwilą pobrania Aplikacji, Operator udziela użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego, którym użytkownik się posługuje.

4.3 Operator udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów audiowizualnych na zasadach i w czasie określonym w części V Regulaminu.

4.4 Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia użytkownika do udzielania dalszych licencji.

4.5 Przekazywanie osobom trzecim pobranych z Aplikacji Materiałów audiowizualnych jest zabronione.

4.6 Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, rozporządzać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału audiowizualnego, w całości lub we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.


V. Zasady udostępniania materiałów

5.1 Operator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości ich projekcji. Parametry jakości projekcji są uzależnione od przepustowości sieci pośredniczącej między Operatorem a użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Operatora.

5.2 Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania projekcji w części lub w całości.

5.3 Operator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.

5.4 Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału poprzez jego projekcję.


VI. Odpowiedzialność operatora

6.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowanie Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

6.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkownika, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.


VII. Polityka prywatności

7.1 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, których podanie jest niezbędne do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

7.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.

7.3 Operator dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.4 Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

7.5 Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z Aplikacji.

7.6 Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać korzystanie przez użytkownika z Aplikacji.

7.7. Operator wskazuje, że podanie następujących danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług drogą elektroniczną: …...........


VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

8.2 Reklamację rozpatruje Operator.

8.3 Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres BERENDOWICZ&KUBLIN S.A., ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres slawek@step4hair.com

8.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z użytkownikiem (np. adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji, okoliczności ją uzasadniające oraz wskazywać roszczenia użytkownika. Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z użytkownikiem.

8.5 Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych oraz niezwłocznie informuje użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej, chyba że użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.

8.6 Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym.


IX. Szczególne uprawnienia konsumenta

9.1 Usługa świadczona na rzecz konsumenta za pomocą Aplikacji jest umową zawartą na odległość w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.2 Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

9.4 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na adres:BERENDOWICZ&KUBLIN S.A. ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres slawek@step4hair.com Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Za poinformowanie Operatora o odstąpieniu od umowy może być uważane usunięcie przez użytkownika Aplikacji z urządzenia mobilnego.

9.5 W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy aby użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6 W przypadku odstąpienia od umowy użytkownik nie ponosi żadnych opłat z zastrzeżeniem punktu 9.3 zdanie 2.


X. Postanowienia końcowe

10.1 Link do Regulaminu jest udostępniany nieodpłatnie w postaci elektronicznej w ramach Aplikacji.

10.2 Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.3 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

10.4 Użytkownik będący konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której celów statutowych należy ochrona konsumentów.

10.5 Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

10.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.